Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.
Tìm Thánh Nhạc Trên Mạng Lưới
thắc mắc?/help! | ý kiến/đề nghị | đóng góp | diễn đàn | lời ghi ơn | guest book | home
Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Và Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Sắp xếp theo:  
Bài trên mỗi trang: (tối đa 20)

Những bài tìm được: 5413
Trang 6 trong 542: <<Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>
Phân Loại      Tác Giả               Tựa Đề Lời Mở Đầu...  Hồ Sơ Nối Đóng Góp
Bộ Lễ "Lourdes Gloria" Hải Ánh Kinh Thương Xót Lạy Chúa, Chúa nhân ... simonhoadalat.com
Bộ Lễ "Lourdes Gloria" Hải Ánh Kinh Thương Xót Lạy Chúa, Chúa nhân ... simonhoadalat.com
Bộ Lễ "Lourdes Gloria" Kinh Chiên Thiên Chúa Lạy Chiên, ôi Chiên ... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 Kim Long Kinh Vinh Danh (Bộ Lễ Ca Lên Đi 2) Vinh danh Thiên Chúa... cadoangloria.org
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 Kim Long Thánh Thánh Thánh (Bộ Lễ Ca Lên Đi 2) Thánh, Thánh, Thánh!... cadoangloria.org
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 Kim Long Kinh Thương Xót (Bộ Lễ Ca Lên Đi 2) Xin Chúa thương xót ... cadoangloria.org
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 Kim Long Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ Lễ Ca Lên Đi 2) Lạy Chiên Thiên Chúa... cadoangloria.org
Bộ Lễ Dân Tộc Lm Vũ Thái Hoà Kinh Vinh Danh (2 bè) Vinh danh Thiên Chúa... vietcatholic.net
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh Lời Tiền Tụng -- tiếp theo 3 Lạy Cha rất nhân từ,... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Dân Tộc Lm Vũ Thái Hoà Thánh Thánh Thánh (4 bè) Thánh, Thánh, Thánh!... vietcatholic.net

Trang 6 trong 542: <<Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>