Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.

NOTRE DAME | ST. LOUIS | ST. LUKE | ST. THERESA | QUIT SMOKING | HOME

 

 


QUIT SMOKING CONTRACT 

Ca Ðoàn gây quĩ một cách khôn khéo.  Trước hết, mời các anh tới nhà nhậu.
Cho mỗi anh "dzăm mười" chai.  Rồi xin chữ ký mấy chàng.
Như vậy mà quĩ ca đoàn hiện giờ rất dồi dào.
Cứ đà này là đủ bao cho anh chị em về Nha Trang.

Ðúng không Thầy Nhật, Thầy Hà?

 


Ba-Lê


Sáu-Ðông


 Châu-Râu

Người làm chứng:
Can

Ðệ

Thầy Nhật

Toàn

Lập

Ðộ

ThúyHOME