Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.
Tìm Thánh Nhạc Trên Mạng Lưới
thắc mắc?/help! | ý kiến/đề nghị | đóng góp | diễn đàn | lời ghi ơn | guest book | home
Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Và Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Sắp xếp theo:  
Bài trên mỗi trang: (tối đa 20)

Những bài tìm được: 5413
Trang 7 trong 542: <<Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>
Phân Loại      Tác Giả               Tựa Đề Lời Mở Đầu...  Hồ Sơ Nối Đóng Góp
Bộ Lễ Dân Tộc Lm Vũ Thái Hoà Thánh Thánh Thánh (3 bè) Thánh, Thánh, Thánh!... vietcatholic.net
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh Kinh Chiên Thiên Chúa Lạy Chiên Thiên Chúa... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Dân Tộc Lm Vũ Thái Hoà Kinh Vinh Danh (4 bè) Vinh danh Thiên Chúa... vietcatholic.net
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh AMEN (Lời Kết Kinh Nguyện Thánh Thể) Chính nhờ Người, với... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh Kinh Chiên Thiên Chúa Lạy Chiên Thiên Chúa... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh Lời Tiền Tụng -- tiếp theo 3 Lạy Cha rất nhân từ,... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Dân Tộc Lm Vũ Thái Hoà Kinh Thương Xót Lạy Chúa, xin thương... vietcatholic.net
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh AMEN (Lời Kết Kinh Nguyện Thánh Thể) Chính nhờ Người, với... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh Kinh Tin Kính Tôi xin tin một Thiê... simonhoadalat.com
Bộ Lễ Dân Tộc Hải Ánh Kinh Lạy Cha Vâng lệnh Chúa Cứu T... simonhoadalat.com

Trang 7 trong 542: <<Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>